IELTS Mock Test - The V Language

40 phút

33 câu hỏi

  • Để kiểm tra đúng năng lực vui lòng không dùng từ điển trong suốt quá trình làm bài
  • Bài test bao gồm 2 phần với tổng số 33 câu hỏi (20 câu nghe và 13 câu đọc). Vui lòng CHUẨN BỊ GIẤY/BÚT để có thể ghi chú trong quá trình thực hiện bài test